fbpx
Skip to main content

Allmänna försäljningsvillkor 

Dessa allmänna försäljningsvillkor träder i kraft den 28 januari 2021. Graphic Concrete Ltd förbehåller sig rätten till ändringar i villkoren. 

 

Allmänt 

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan ”Villkor”) gäller mellan Graphic Concrete Ltd (nedan ”Säljare”) och företagets kund (nedan ”Köpare”) vid försäljning och leverans av Säljarens produkter, såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen angående alla eller en del av de villkor som anges här. 

Dessa Villkor gäller oberoende av eventuella avvikelser eller tilläggsvillkor och tilläggsföreskrifter vilka anges i eller till vilka det hänvisas i ett orderformulär, ett annat dokument eller annan information från Köparen, och inga tillägg, ändringar eller ersättningar av Villkoren är bindande för Säljaren eller utgör en del av något som helst avtal mellan avtalsparterna, såvida de inte uttryckligen har godkänts och undertecknats av en person som befullmäktigats av Säljaren. Säljaren vägrar uttryckligen att tillämpa några som helst inköps- eller avtalsvillkor eller andra villkor (allmänna eller specifika) upprättade av Köparen. 

Med ”Produkter” avses i dessa försäljningsvillkor framför allt specialmembran som tillverkas av Säljaren och som gör det möjligt att producera grafiska betongelement samt även andra produkter och tjänster som Säljaren erbjuder. 

 

Beställningar 

Kunden ska beställa Produkter per skriftliga köporder. Alla köporder ska godkännas av Säljaren. Säljaren godkänner köporder med en orderbekräftelse (nedan ”Orderbekräftelse”). 

Varje beställning som godkänts av Säljaren utgör, i kombination med Orderbekräftelsen i fråga och Villkoren, ett lagligt bindande avtal mellan Säljaren och Köparen (nedan ”Avtal”). 

 

Leveransvillkor och övergång av äganderätt och risk 

Produkterna levereras enligt leveransvillkor DAP - Delivered at Place (Incoterms 2020), såvida inte annat avtalats. 

Leveranstiden och leveransdatumet i Orderbekräftelsen är endast uppskattningar och är inte bindande för Säljaren. 

Säljaren väljer leveranssätt och transportföretag, såvida inte annat avtalats. 

Äganderätten till Produkten övergår till Köparen först efter att Säljaren har mottagit hela betalningssumman inklusive alla upplupna räntor, avgifter och andra kostnader. 

 

Priser och betalningsvillkor 

På Säljarens priser tillkommer, om inte annat uttryckligen framgår av Orderbekräftelsen, alla försäljningsskatter, mervärdesskatter, förskottsinnehållningar eller andra tillämpliga skatter och avgifter som uppbärs i anslutning till Produkterna eller produktleveransen. 

Om råvarupriserna eller andra produktionskostnader stiger efter datumet på Orderbekräftelsen eller anskaffnings-, 

produktions- eller transportpriserna eller andra kostnader som hänför sig till Produkterna ökar på grund av ändringar i valutakurserna, om export- eller importtullar, tullavgifter, export-, import- eller leveransskatter eller andra liknande skatter eller avgifter höjs, eller om nya tullar, skatter och/eller avgifter träder i kraft och dessa måste tillämpas i anslutning till Produkterna, har Säljaren rätt att justera sitt pris i motsvarande grad. 

Köparen ska betala fakturan inom fjorton (14) dagar från fakturadatumet med betalningsorder till det bankkonto som anges på Säljarens faktura. Alla betalningar ska göras utan kvittningar, innehållningar eller avdrag. 

Säljaren har rätt att på alla försenade betalningar uppbära en årlig dröjsmålsränta på elva (11) procent från förfallodagen fram till den faktiska betalningsdagen. 

 

Anvisningar 

Köparen ska omsorgsfullt följa alla anvisningar Säljaren ger angående Produkterna. Anvisningarna finns också på adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Framför allt betonas att membranen ska förvaras i ett torrt och varmt utrymme skyddade mot solljus och att de inte ska skäras förrän strax före användning. För klarhetens skull konstateras att Säljaren inte är ansvarig för några som helst defekter som uppstår på grund av försummelse av Säljarens anvisningar. 

 

Garanti och Säljarens ansvar 

Garanti 

Säljaren garanterar att Produkterna inte är defekta under ett (1) år från det att de levererats (”Garantitid”). Under Garantitiden ska Säljaren reparera eller ersätta alla Produkter som visar sig vara defekta då defekten beror på bristfälligt material och/eller bristfällig yrkesskicklighet, förutsatt att Köparen har iakttagit alla anvisningar rörande Produkterna omsorgsfullt och att defekten inte beror på att Produkten (helt eller delvis) har använts felaktigt. 

KÖPAREN ÄR SKYLDIG ATT INSPEKTERA PRODUKTERNA NOGGRANT EFTER LEVERANSEN, OCH KÖPAREN SKA AVHÅLLA SIG FRÅN ALL FORM AV ANVÄNDNING AV DEFEKTA PRODUKTER I TILLVERKNINGSPROCESSEN. 

 

Begränsning av ersättningsansvar 

Säljarens ersättningsansvar i anslutning till Produkterna och deras användning begränsar sig till direkta skador. Säljarens enda skyldighet och Köparens enda möjlighet att få ersättning begränsar sig till kostnaderna för reparation eller ersättning av den defekta Produkten, och ersättningen kan under inga omständigheter överstiga försäljningspriset för den defekta Produkten som levererats till Köparen. 

Säljaren är under inga omständigheter ersättningsskyldig gentemot Köparen eller någon annan part för någon som helst oförutsedd, indirekt eller påföljande skada eller förlust, kostnad eller utgift eller skadeståndsersättning, inklusive utan begränsning skador som grundar sig på förlust av goodwill, förlorad försäljning eller vinst, försenad leverans, driftstopp, produktionsfel, försämring av andra varor eller någon annan orsak, då dessa skador uppstår till följd av eller i samband med brott mot garantin, avtalsbrott, vilseledning, vårdslöshet eller annat. Säljaren ansvarar inte heller för skador, kostnader eller ersättningsskyldighet som orsakas av att defekta Produkter använts eller hanterats fel eller av att Produkten använts för andra ändamål än dem för vilka den tillverkats. 

Denna garanti ges till Köparen och kan inte överföras på tredje part, inklusive men utan begränsning till Köparens kunder. Om Köparen däremot är distributör av Säljarens Produkter, gäller garantin också för slutanvändaren, dvs. distributörens direkta kund.

Alla klagomål eller ersättningskrav gällande Produkterna ska tillställas Säljaren utan dröjsmål och i alla händelser inom fjorton (14) dagar efter att felet uppdagats inom ramen för Garantitiden. Alla ersättningskrav ska lämnas in i skriftlig form och innefatta tillräckliga bevis på att Produkten är defekt, t.ex. i form av prover (omsorgsfullt förpackade, fraktavgiften betald) och fotografier. 

 

Immateriella rättigheter 

Alla prover, ritningar, modeller, andra tekniska dokument eller annan knowhow som rör Produkterna eller tillverkningen av dem och som Säljaren överlåter till Köparen är och förblir, beroende på eventuella tredje parters rättigheter, Säljarens egendom. Köparen får inte utan skriftligt tillstånd från Säljaren använda, kopiera, överlåta eller för tredje part avslöja sådana dokument eller sådan knowhow eller någon annan relaterad teknisk eller kommersiell information. 

Köparen garanterar att alla ritningar och modeller som Köparen levererat till Säljaren för att användas i tillverkningen av Produkterna inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter och att inga andra begränsningar som hindrar att ritningarna och modellerna används i tillverkningen eller försäljningen av Produkterna föreligger. Om Köparen får reda på att någon sådan kränkning eller begränsning kan förekomma ska Köparen omedelbart informera Säljaren om detta. Oberoende av ovanstående ska Köparen alltid hålla Säljaren skadeslös och kompensera Säljaren för alla kostnader, förluster och skador som uppstår till följd av anspråk, krav, rättegång eller process gentemot Säljaren där det hävdas att Produkterna i fråga kränker en tredje parts immateriella rättigheter eller någon annan ovan nämnd begränsning. 

 

Oöverstigligt hinder (force majeure) 

Säljaren är inte ersättningsskyldig för någon som helst skada, förlust, kostnad eller utgift som uppstår till följd av eller i samband med att fullgörandet av en skyldighet gentemot Köparen försenas, begränsas, störs eller misslyckas på grund av en omständighet som Säljaren inte kan kontrollera, inklusive utan begränsning lagar och förordningar, administrativa åtgärder, naturkatastrofer, krig, terrordåd, uppror, sabotage, olycksfall, epidemi, strejk, lockout, nedgång, arbetskonflikt, valutabegränsningar, export- eller importförbud, svårigheter att få tag på nödvändig arbetskraft eller råmaterial, avsaknad av eller bristfällig transport, driftstopp i fabrik eller maskinstopp, akuta reparationer eller underhållsåtgärder, driftstopp i el- och vattentillförseln eller brist på el och vatten, försenad leverans eller defekta varor som levereras av leverantörer eller underleverantörer. 

 

Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter 

Dessa Villkor och alla frågor i anslutning till leveransen regleras av och ska tolkas i enlighet med Finlands lag, bortsett från principerna om lagval. FN:s konvention angående avtal om internationella köp tillämpas inte. 

Alla meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet eller leveransen av Produkterna ska avgöras i Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans. Denna klausul är till förmån endast för Säljaren och Säljaren har rätt att efter eget gottfinnande väcka åtal mot Köparen i vilken som helst annan behörig domstol.